Algemene voorwaarden


Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.


Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  1. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
  2. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
  3. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
  4. de verstrekte maaltijden;
  5. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
  6. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  7. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
  8. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 3. de betalingsmodaliteiten;
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 
De pre-contractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

In geval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3.  informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.


Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
 2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.


Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
 3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.


Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
  2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
  3. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.


Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
Als gestandaardiseerde opzegvergoedingen gelden de voorwaarden die beschreven worden in de ‘bijzondere voorwaarden’ – artikel 5 – verbreking door de reiziger. 

11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen de 30 dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 1. onmogelijk is, of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.


Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.


 Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 1. de reiziger;
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.


Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.


Artikel 17: Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.


Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.


Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.


Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be 


Bijzondere voorwaarden van de organisator     

(update 1/7/2022)

Aanvullend op de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen zijn hierna volgende Bijzondere Voorwaarden van toepassing op alle pakketreizen aangeboden door Hummel Ski Sport BVBA – Axion Ski.


Artikel 1. Totstandkoming van het contract
1. Bij verkoop via de telefoon wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de website en de schriftelijke bevestiging (bestelbon). Telefonische reservatie wordt beschouwd als een boeking in aanvraag.

2. De reservatie van een reis wordt pas definitief als:
a. de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie ontvangen heeft zoals in art. 2 van de Algemene reisvoorwaarden beschreven is.
b. de klant, in de voorziene termijnen, het nodige voorschot heeft betaald.
c. de klant de bestelbon heeft ondertekend en teruggestuurd.

3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant onmiddellijk gemeld te worden, binnen de 7 dagen na ontvangst ervan. Voor reizen geboekt binnen de maand voor afreis wordt deze termijn herleid tot 48 uur. Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant (m.b.t. de reis of verzekering) dan worden er € 15,00 dossierkosten aangerekend.

4. Aankoop van de eender welke vorm van verzekering (Travel Selection/ Exclusive Selection/ Annulatieverzekering only) dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na boeking. Schrapping van deze verzekering (Travel Selection/ Exclusive Selection/ Annulatieverzekering only) is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

5. De reiziger stemt in met de reisovereenkomst, de algemene –en bijzondere voorwaarden, zoals vermeld in de schriftelijke reisbevestiging indien de klant het voorschot heeft betaald of niet binnen de zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke reisbevestiging heeft gereageerd. Voor reizen geboekt binnen de maand, wordt deze termijn herleid tot 48 uur.

Artikel 2. Communicatie per e-mail

1. Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd.

2. De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling via mail de reiziger niet heeft bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.


  Artikel 3. Prijs van de reis

  1. De prijzen via de telefoon gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte prijs wordt medegedeeld op de bevestiging/ bestelbon.

  2. De gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.

  3. De overeengekomen prijs is vast onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de in artikel 3.4 van de Bijzondere Voorwaarden vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval van een kennelijke materiële vergissing kan de prijs na de boeking en/of de ontvangst van de bestelbon worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren.

  4. De organisator behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval van overeenstemming van de artikelen 19 tot en met 23 van de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen en artikel 5 van de Algemene Voorwaarden de prijs van de pakketreis te herzien.

  5. De prijs omvat evenwel niet:
  a. alle facultatieve supplementen, dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, extra verzekering, extra bagage, transfers en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);
  b. alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;
  c. alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of ‘exit’-taks, tolheffingen enz.).

   De reiziger zal op het moment van de boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

   6. Voor de reservaties binnen de 14 dagen voor afreis zal de reissom verhoogd worden met €35,00 dossierkosten.

    De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport, weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van dienstregelingen of transportmiddelen.

    Artikel 4. Betaling van de reissom
    De betaling van de reis is pas definitief als de reiziger binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging/bestelbon de vereiste voorschotbetaling voldoet. Indien we het voorschot niet ontvangen hebben, behouden wij ons het recht de reis te annuleren. Voor reservaties binnen de maand wordt de betalingstermijn teruggebracht tot 48 uur.

    De bedragen van het voorschot en betalingstermijnen zijn als volgt:
    * VOORSCHOT: binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelbon = € 300,00 per persoon
    *SALDO:
    1. reservatie tot en met 42 dagen voor afreis (6w.): het saldo 1 maand voor afreis te voldoen.
    2. reservatie binnen de 42 dagen voor afreis: 100% van de reissom bij ontvangst van de factuur te voldoen.
    3. reservatie vanaf 14 dagen voor afreis: 100% van de reissom onmiddellijk te voldoen waarna de bevestiging/factuur samen met de reisdocumenten naar de reiziger zal verstuurd worden.
    Bij niet betaling van de reissom voor vertrek, zijn wij genoodzaakt uw dossier door te geven aan een incassobureau. U zal ook een bijkomende intrest van 5% van de totale reissom dienen te betalen.
     

    Artikel 5. Wijzigingen door de reiziger
    1. Indien na het ondertekenen van de bestelbon door de reiziger nog wijzigingen worden aangevraagd, dan mag de organisator € 15,00 wijzigingskosten aanrekenen per dossier.

    2. De schrapping van de verzekering (Travel Selection/ Exclusive Selection/ Annulatieverzekering only) is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

    3. Omboeken van uw dossier kan tot uiterlijk 4 weken voor afreis, mits wijzigingskost van € 35,00 per dossier.

    4. Overdraagbaarheid van de boeking

    a) Andere diensten
    De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits AXION SKI uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek AXION SKI van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient AXION SKI alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door AXION SKI. Voor elke overdracht van de boeking zal AXION SKI een administratieve kost aanrekenen van € 35,00 per dossier.

     b) Hoofdelijkheid
     In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden kosten


     Artikel 6. Verbreking door de reiziger
     1. Voor de reis
     Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de organisator worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator.
     Indien de reiziger zijn reis moet annuleren, zelfs door overmacht of toeval, wordt de schadevergoeding forfaitair als volgt bepaald:
     1. tot 60 dagen voor vertrekdatum het voorschot (€300,00 per persoon)
     2. vanaf 59 dagen voor vertrek tot en met 31 dagen voor vertrekdatum: 50 % van de totaalsom
     3. vanaf 30 dagen (inclusief) tot en met 15 dagen voor vertrekdatum: 75 % van de totaalsom
     4. vanaf 14 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100%

     2.Tijdens de reis
     Indien de reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden dan ook, kan er geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skimateriaal) terugbetaald.
     Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt, wordt in geen geval de skipas, of het gehuurde materiaal terugbetaald.


     Artikel 7. Opzegging door derden omwille van een bijzonder voorval

     1. Annuleren van de reis omwille van bijzonder voorval kan enkel bij een verbod op reizen, deze wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken voor België.
     2. De reiziger kan nooit éénzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen voor een negatief reisadvies dat wordt uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken voor België of het land van bestemming.
     3. De reiziger kan nooit éénzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij het sluiten van een grens van bestemming indien er geen verbod van reizen wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.
     4. De reisbemiddelaar kan enkel éénzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij een verbod op reizen die wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.
     5. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige vergoeding van alle voor de pakketreis betaalde bedragen met uitzondering van de volgende kosten:
      1. Dossierkosten: deze worden niet terugbetaald omdat de bemiddeling/boekings-dienst geleverd is, deze zijn geen reisdiensten zijn zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het dossier is effectief opgemaakt. Het tarief van de dossierkosten wordt berekend aan € 35,00 per persoon.
      2. Verzekeringen die apart werden bijgeboekt: deze zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het betreft hier verzekeringscontracten die via de bemiddeling van Axion Ski rechtstreeks met de reisverzekeraars werden afgesloten. Wettelijk worden er geen verzekeringscontracten gedekt enkel het reiscontract.

     Artikel 8: Foto’s

     1. De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming aan Axion Ski voor het gebruik van foto’s die tijdens de reis gemaakt worden (vooral activiteiten zoals de kidsclub, lessen, après-ski etc.). Axion Ski heeft de uitdrukkelijke toestemming van de klant om de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer promotiedoeleinden (zoals onder meer het plaatsen van de foto’s op de facebookpagina en de website van Axion Ski). Axion Ski zal ten allen tijde bij publicaties van de foto’s de klant niet benadelen en/of haar of zijn naam niet schaden. Alleszins geeft de klant volledige toestemming voor het gebruik door Axion Ski van zijn of haar foto’s en de uitleg die daarbij wordt gegeven, zowel voor intern gebruik door Axion Ski alsmede voor het publiceren van dergelijke foto’s op onder meer Facebook en andere sociale media.
     2. De klant stemt er bovendien mee in dat Axion Ski de foto of foto’s gebruikt en opslaat ten behoeve van andere activiteiten die onder het mandaat van Axion Ski vallen. De klant begrijpt en geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn of haar foto of foto’s en eventuele bijhorende tekst kunnen worden aangepast en gepubliceerd worden op websites, nieuwsbrieven en desgevallend andere sociale media.
     3. Het is de klant ten allen tijde toegestaan om zijn toestemming om welke reden dan ook in te trekken in welk geval de foto of foto’s niet meer zullen worden gebruikt in toekomstige publicaties. Bovendien kan de klant op elk moment verzoeken om een bepaalde foto van de website of Facebookpagina te verwijderen. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze intrekking of aanvraag schriftelijk dient te gebeuren per mail aan Axion Ski.

     Artikel 9: Gezondheidsmaatregelen voor, tijdens of na de reis

     1. De reiziger verbindt zich ertoe gedurende de reis alle nodige schikkingen te treffen om de maximale naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, opgelegd door hetzij enige overheidsinstantie (in het vakantieland en/of België), hetzij tussenkomende reisdienstverleners, in het bijzonder hygiënemaatregelen opgelegd door vervoerders, hoteluitbaters en skiliftenoperatoren strikt na te leven. Indien de reiziger op de reisbestemming besmet raakt met het coronavirus, dan wel indien de reiziger in quarantaine zit ingevolge contact met andere besmette derde personen, zal deze reiziger de toegang tot de busreis ontzegd worden en zullen eventuele hiermee verbonden kosten voor de reiziger voor rekening van de reiziger zijn. Axion Ski biedt de mogelijkheid een bijkomende verzekering te onderschrijven en beveelt dit ten sterkste aan. De volledige tekst van de geldende verzekeringsvoorwaarden kan geraadpleegd worden op onze website.
     2. De reiziger erkent uitdrukkelijk te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die veroorzaakt worden door het coronavirus en die mogelijks een invloed kunnen hebben op de reis, de situatie op de reisbestemming en/of de actuele reisadviezen. De reiziger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt m.b.t. onder meer het verloop van de reis en/of de voorwaarden waaronder de reiziger tot de reisbestemming wordt toegelaten en de reiziger beslist met kennis van zaken en volledig geïnformeerd toch om op reis te willen vertrekken. Axion Ski kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie m.b.t. onder meer de reisadviezen of maatregelen aangaande het coronavirus van de reisbestemming en het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van iedere reiziger om zich correct en volledig te informeren. De reiziger erkent en aanvaardt zelf de toepasselijke wetgeving te kennen om toegang te verkrijgen tot het grondgebied van het land van bestemming met inbegrip van evt. transitlanden, te reizen en te kunnen verblijven, en kennis te hebben genomen van de actuele reisadviezen m.b.t. de reisbestemming. In dit verband erkent de reiziger erkent voldoende te zijn geïnformeerd te zijn en van Axion Ski alle noodzakelijke informatie te hebben ontvangen. De reiziger erkent en aanvaardt dat het uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle voorwaarden inzake toegangs-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van toepassing op het grondgebied van het land van bestemming met inbegrip van transitlanden. Ingeval van annulatie van de reis door de reiziger omwille van het niet-voldoen aan de toegangs-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen geldende in het land van bestemming met inbegrip van evt. transitlanden, gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden zoals vervat in deze voorwaarden. Axion Ski kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van weigering tot toegang en/of verblijf van de reiziger tot het land van bestemming (met inbegrip van evt. transitlanden).
     3. De reiziger garandeert dat hij aan Axion Ski alle nuttige en noodzakelijke informatie heeft meegedeeld m.b.t. de reiziger zelf en zijn medereizigers die van belang zijn voor het sluiten van of het uitvoeren van de (reis)overeenkomst, bij gebreke waaraan alle mogelijke bijkomende kosten of vergoedingen op de reiziger verhaald kunnen worden.
     4. Indien Axion Ski de reis niet kan of mag laten doorgaan omwille van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid op de plaats van de bestemming of in de omliggende omgeving (bv. omwille van een reisverbod van de FOD Buitenlandse Zaken), zal de reiziger hiervan zo snel als mogelijk schriftelijk worden ingelicht. Axion Ski staat bovendien in voor de volledige terugbetaling van de reeds gestorte bedragen, met uitzondering van €35,00 dossierkosten en dit in de vorm van een tegoedbon. Indien de reis niet kan doorgaan omwille van omstandigheden die te wijten zijn aan de reiziger, zijn de bepalingen van artikel 5 van deze bijzondere voorwaarden van toepassing.
     5. Wanneer blijkt dat de reiziger genoodzaakt is om de reis te annuleren omwille van een eigen besmetting of besmetting in zijn of haar nabije omgeving, zullen de algemene annuleringsvoorwaarden gelden. Desgevallend zal de reiziger beroep moeten doen op de eigen verzekering of de verzekering afgesloten bij Axion Ski en kan er – bij gebrek aan verzekering - geen aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling van de reeds gestorte bedragen. Dit betekent dat ingeval de reiziger verhinderd wordt deel te nemen aan de reis door een quarantaineverplichting van hemzelf en/of inwonende gezinsleden/samenwonenden ingevolge een Covid-19-besmetting dan wel identificatie als hoog risico-contact, de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de reiziger verzekerd is, kan hij desgevallend beroep doen op zijn verzekering.
     6. Wanneer tijdens het verblijf op de bestemming de plaatselijke overheid nieuwe of gewijzigde maatregelen oplegt, dient de reiziger deze maatregelen van de plaatselijke regio op te volgen en indien toegelaten binnen de opgelegde periode zich met zijn of haar eigen vervoer terug naar huis te begeven. De reiziger erkent en aanvaardt steeds op elk ogenblik de nationale wetgeving van het land van bestemming na te leven, met inbegrip van de toegangs-, verblijfs- en gezondheidsmaatregelen. Ingeval de reiziger onderworpen wordt aan een quarantaineverplichting tijdens de reis vóór terugkeer dan wel op het ogenblik van terugkeer verbindt de reiziger ertoe het risico op besmetting van de andere reizigers zoveel mogelijk te beperken door zich af te zonderen en de dwingende quarantaineverplichtingen zoals opgelegd door het reisland na te leven. Een verhindering van de terugkeer van de reiziger door een quarantaineverplichting ingevolge een Covid-19-besmetting of een identificatie als hoog risico-contact kwalificeert niet als onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, maar persoonsgebonden omstandigheden met dien verstande dat alle kosten voortvloeiende uit deze quarantaineverplichting voor eigen risico van de reiziger zijn zonder verhaal op Axion Ski. Indien de reiziger verzekerd is, kan hij desgevallend beroep doen op zijn verzekering.

     Artikel 10. Contactgegevens van Axion Ski in geval van moeilijkheden op de bestemming of onderweg.

     Axion Ski heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met Axion Ski tijdens de openingsuren en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon. In geval van uiterste hoogdringendheid, kan de reiziger contact opnemen met het Axion Ski noodnummer vermeld op de reisdocumenten. Indien problemen onderweg kan getelefoneerd worden naar het noodnummer gecommuniceerd op de reisdocumenten.

     Hoewel de prijzen op de website met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren door een kennisgeving via de reisbevestiging. Axion Ski en zijn medewerkers zijn echter niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade, aangericht door de kinderen of de volwassenen, buiten de activiteiten van Axion Ski.

     FINANCIEEL ONVERMOGEN
     Conform de artikelen 71 en 72 van de Wet van november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, is Axion Ski verzekerd bij GFG Garantiefonds Reizen te Brussel, dit om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

     V.U.: Sofie Welkenhuysen, Barrierstraatje 15, Zolder, staat garant voor de diensten van Hummel Ski Sport BVBA/ Axion Ski.

     Top